onsdag 10. juni 2009

Hva hvis viljen mangler?


Det finnes ikke noe mer vilkårlig og spredt enn den samiske barnehagedekningen. Om vi ser på hvordan fremveksten og dekningsgraden av samiske barnehager er, så ser vi at det private intiativet har vært det aller fremste premisset for at det overhodet finnes samiske barnehager. Selvskryt skal man høre lenge på - for det kommer fra hjertet sies det. En av de tingene jeg er aller mest stolt over med NSR er faktisk rollen som pådriver og initiativtaker til blant annet samiske barnehager.

Den aller første samiske barnehagen ble startet opp av en sameforening og det var Deatnogátte sámi mánáidgárddi i Fanasgieddi/Båteng, Tana i 1979. Rundt om, i Oslo, Tromsø og etterhvert Alta - gjorde NSRs lokallag likeså. Grunnene til at initiativene ble tatt var sikkert mangfoldige. En fellesnevner var nok at kommunene omkring ikke så at det eksisterte noe behov for samiske barnehager. "Det har vi ikke bruk for HER" - "det er ikke snakk om mange nok barn" eller "dette er jo ikke et samisk område" - jeg syns nesten jeg hører ekkoet fortsatt runge i stillheten. Barnehagetilbudene i landet har jo heller ikke vært en lovpålagt oppgave.

Barnehageloven ble revidert nettopp, og barn fikk dermed rett til barnehageplass. NSR har i denne sammenhengen oppfordret til at lovteksten klart skulle fastslå at samiske barn også skulle få individuell lovfestet rett til samisk barnehageplass. Det har vi dessverre ikke fått gehør for. Sametingsråd Jørn Are Gaski viste til at kommunene etter loven har ansvar for de samiske barna - men hva som ligger i dette og ikke minst hva som skjer når viljen mangler - det er fullstendig ubesvart. Det er nemlig noe ganske annet for samiske barn å få en norsk barnehageplass - i stedet for en samisk barnehageplass.

I Alta går det jevnlig store debatter om det samiske barnehagetilbudet. Kommunen HAR fulldekning av norske barnehageplasser, men det er altså ikke nok samiske barnehageplasser. I debattene som har foregått har ledende samiske politikere, som for eksempel sametingsråd Hilde Nyvoll (AP) gått til frontalangrep på sameforeningen og den private samiske barnehagen Álttá siida på grunn av at det står barn i kø som ikke får tilgang til samisk barnehageplass. Snakk om å rette baker for smed! Hennes egen regjering har unnlatt å sikre rammene for samiske barns rett til samisk barnehageplass, og hun tar for seg de som - faktisk på frivillig basis -gjennom 20 år har gjort noe for å få på plass ett tilbud!

Samisk foreldrenettverk og styret for den private barnehagen har gjentatte ganger forsøkt å få kommunen til å være med på å sikre at samiske barn i Alta får tilbud om samisk barnehageplass. Siidaen tilbyr å utvide med en avdeling ekstra i tillegg til de tre avdelingene som er der allerede og foreldrenettverket har vel også lansert ideen om at kommunen omgjør noen av de norske barnehageplassene til samiske barnehageplasser.

Dessverre er det fortsatt mange samiske barn i barnehagekøen her i Alta. Sist jeg hørte om ventelistene var det snakk om 12 unger. 12 unger som ikke får et tilpasset barnehagetilbud og de vil få et svakere tilbud når det gjelder samisk språk og kultur. Jeg har ingen problemer med å forstå foreldrenes frustrasjon. Ingen problemer med å se at et tilbud nå gir store ringvirkninger inn i fremtiden for disse 12 barna og for fremtiden for samisk språk. Jeg vet ikke om dette kan løses før nytt barnehageår starter opp, men det burde være en sak som sametingsrådet viet stor oppmerksomhet i valgåret. Kanskje det er mer bekvemt om man igjen fyrer løs på den private samiske barnehagen i Alta og ikke minst NSRs lokallag som eier barnehagen enn at man selv skal måtte ta ansvar i saken og ordne opp med egne partikolleger? Jeg skal ikke spekulere i det, men det er svært trist om ungene gjøres til offer i kyniske valgstrategier.

Hvor blir det av det kommunale samiske barnehagetilbudet? Hva skjer med barnehagemangfoldet når regjeringen har oppnådd full barnehagedekning? Hvordan skal Sametinget nå videre sikre videre samisk barnehageutbygging der samene bor når ikke rammeverket skjerpes sentralt? En enkelt avtale med hver enkelt kommune kan ikke være veien å gå for Sametinget, men det er klart at rettighetsfesting er nødvendig - så lenge det kan være sånn at viljen kan mangle lokalt. Jeg er veldig glad for at NSR fortsatt prioriterer sterkt å fortsette arbeidet for å sikre det enkelte barnet individuell rett til samisk barnehageplass. Vi må på Sametinget avklare helt klart hvordan den samiske barnehagedekningen nå skal ivaretas fremover - selv om kommunene har full kapasitet med norske barnehageplasser.

Det finnes mange måter å tydeliggjøre det særskilte ansvaret norske myndigheter - både sentralt og lokalt står med når det gjelder samiske barns oppvekstvilkår. FN-konvensjonen om barns rettigheter som er inkorporert som norsk lov i 2003 er ett eksempel hvor det står: at de land som er parter i konvensjonen: forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til betydningen hver enkelt folkegruppes tradisjoner og kulturelle verdier har for barnets vern og for dets harmoniske utvikling.
Videre står det:
Artikkel 30
I land hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å nyte godt av sin kultur, å bekjenne seg til og utøve sin religion eller til å bruke sitt eget språk.

Og mens vi venter på innholdet i regjeringens handlingsplan for samisk språk, og ikke minst på ressurser, sametingsrådet, den enkelte kommune og eventuelt Kommunenes Sentralforbund(KS) - og tiltaksfokuset, så mister våre barn daglig på sett og vis retten til å nyte av sin kultur og retten til å bruke sitt eget språk. Det gjelder ikke bare Alta, selv om eksempelet her er hentet fra egen valgkrets.

Det er ikke akseptabelt!
(og ja - det er for langt dette blogginnlegget også - men det er en meget viktig sak:)

2 kommentarer:

  1. Dyktige Sije. Husker også det sto om samiske barnehager i NSR valgavis i 2005. NSR må få fortsette sitt gode arbeid!

    SvarSlett
  2. Etter at dette innlegget ble skrevet har Alta kommune besluttet å vurdere etablering av kommunal samisk barnehageavdeling på Oterfaret barnehage. Det innebærer at ungene i Alta får et tilbud til høsten, og det er jeg veldig glad for. Samisk foreldrenettverk i Alta har arbeidet med denne saken over lang tid, og det har stor betydning at ungene får det tilbudet de har behov for.

    SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!