torsdag 11. juni 2009

President Olli og pengene

Sametinget har i saken om ny minerallov gått på et sviende nederlag. Den politiske debatten har i stor utstrekning handlet om urfolksvederlag, det vil si utbyttefordeling også til urfolk og til de lokalsamfunn hvor mineralvirksomheten finner sted.

Jeg har ment hele veien at det er en hel del andre forhold som er vel så viktig som klingende mynt i kassa, selv om jeg selvsagt er tilhenger av rimelig utbyttefordeling. Først og fremst er jeg opptatt av at Sametinget burde kunne si "nei" til slik industriell virksomhet i saker hvor de totale omkostningene for slik virksomhet blir alt for stor i forhold til det materielle grunnlaget for samisk kultur. Dernest er jeg opptatt av at samene, som er blant verdens priveligerte urfolk, må sikre at de virksomheter som opererer i våre nærområder også forpliktes til å holde seg med etiske urfolksstandarder i andre områder i verden der de holder virksomhet. Miljøaspektet må ivaretas på best mulig vis. Tilslutt mener jeg at Sametinget som folkevalgt organ og urfolksparlament ikke under noen omstendighet kan være til salgs for virksomheter - og det skal det ikke herske tvil om.

Det er virkelig en sort milepæle i vår felles historie at mineralloven ikke holder folkerettslig standard. Jeg reistrerer at sametingspresident Egil Olli (AP) og sametingsrådet har lagt frem ett sett retningslinjer som han vil at Sametinget skal bruke for å forhandle med mineralselskaper. Det er helt nytt at Sametinget eventuelt skal gi seg inn på slike direkte forhandlinger med multinasjonale selskaper, og det er noe helt nytt at Sametinget gir bransjespesifikke retningslinjer på områder hvor Sametinget ikke har utledet støtte for denne fremgangsmåten i forhold til eksisterende lovgivning.

I denne sammenheng undrer jeg meg stort over sametingspresidentens fremgangsmåte i saken. Mellom to Sameting - i vakuumet før det nye Sametinget er valgt - velger nå presidenten og sametingsrådet å bruke sine fullmakter til det ytterste for å legge frem et konkret forslag til retningslinjer som ikke er grundig drøftet med opposisjonen eller i Sametingets plenum. En absolutt bunnsolid plenumsforankring er etter mitt syn et minste minimumskrav for å velge en slik kontroversiell fremgangsmåte rett etter at nederlaget er et faktum. Sametinget som helhet burde tatt seg tiden til å utrede denne fremgangsmåten meget nøye, men fikk aldri sjansen fordi presidenten og sametingsrådet kjører sitt eget løp. Og det endatil i en situasjon hvor Olli leder et mindretallsråd!

Det er avgjørende for Sametinget som urfolksparlament å velge de riktige strategier i slike vanskelige saker. Det er rett og slett et spørsmål om politisk ledelse, klokskap og også en evne til å se hvordan man kan få gjennomslag. Danner denne fremgangsmåten en form for presedens for fremtiden? Skal vi se lignende opplegg når det er snakk om olje- og gassvirksomhet eller annen næringsvirksomhet? Hvordan skal president Olli i fremtiden på generell basis håndtere andre, tilsvarende konsultasjonssaker hvor han da ikke oppnår gehør i lovsaker? La meg også få minne om at gjennombruddet med finnmarksloven kom som resultat av en bredere politisk enighet. Vi hadde en bred allianse på Sametinget anført av NSR og AP og det var en allianse på Stortinget anført av AP og H blant annet. President Olli har i sin funksjonstid demonstrert i sak etter sak at han ikke evner å få med seg sine egne en gang!

President Olli sa at han ikke hadde tid til å forberede et ekstraordinært plenum som NSR ønsket for to uker siden da dette Sametinget gjennomførte sitt siste plenum. Når han nå tryller frem et konkret forslag til retningslinjer fra kofteermet kort tid etter blir dette nærmest mistenkelig og i beste fall et ubehagelig eksempel på elendig politisk håndverk. Hvilke politiske grunner kan sametingspresidenten ha for en slik fremgangsmåte? Det er det bare han selv som vet......

Det skal bli svært interessant å følge saken i det videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!