tirsdag 21. juli 2009

FrP og kulturpolitikken

Tromsø museum - Universitetsmuseet - åpnet sin sommerutstilling "John Savio - Boazu" den 28. juni. Utstillingen skal vare fra 28. juni til 14. september og er åpen fra kl. 09.00-18.00. John Savios kunst og uttrykk kan man sikkert mene mye kunstfaglig om. Hans strek appellerer i allefall rett til hjertet mitt - med nydelige og relevante motiver fra "hjemme". Savio var skolert, hadde kunstfaglig utdanning, og i løpet av hans korte tid rakk han å sette spor etter seg som en av våre fremste kunstnere. Man må være en stein for ikke å berøres av historien om hans korte liv. Savio ble foreldreløs før han var fire år - hans far druknet i båt over Varangerfjorden da han dro for å hente kiste til den nylig avdøde moren til Savio. Savio vokste opp hos sine besteforeldre. Hans magre år i kunstens tjeneste er også en utmerket inngangsport til å blogge litt om FrP og kulturpolitikken...

FrPs kulturpolitikk har vi fått høre mye om i den siste tiden, siden Siv Jensen gikk ut med breisiden på FrPs sommercamp på Bø. FrP legger til grunn et svært snevert popularitetsprinsipp for den såkalte kulturpolitikken de ønsker å føre i posisjon. Det er merkelig at FrP øyensynlig ikke ser verdien av å sikre tilgang til kulturarenaer for folk flest - ja - også de som ikke bor i byer og på større tettsteder. Den kulturelle skolesekken for eksempel, sikrer at ungene i Alta og Nordreisa får kulturtilbud, og fungerer derfor som politisk tiltak utjevnende og inkluderende for folk som bor i distriktene. Siv Jensen sier videre til Dagsavisa 2.juli at FrP ikke finansiere folk som "gjerne vil kalle seg for kunstnere" med andre folks skattepenger. De vil derfor redusere arbeidsstipender for kunstnerne.

Når det gjelder den samiske delen av kulturpolitikken som FrP planlegger, så hadde det vært veldig interessant å spørre de samiske FrP-toppene nærmere om dette. I følge Svein Ole Sandvik, FrP, vil ikke de ikke støtte selv populære aktiviteter som for eksempel det samiske fotball landslaget. Saker som for eksempel økonomisk støtte til samiske CDer, festivaler eller bokutgivelser vil under FrP på Sametinget selvsagt bortfalle under den samme enkle begrunnelsen at det må være et "marked" før disse tingene har livets rett. Det blir ikke mye igjen til samisk kunst og kultur under FrP på Sametinget, og FrP i regjering gjør nok ikke saken bedre det heller.

Det er få av våre nålevende kunstnere som kan levere kunstnerisk så jevnt og samtidig appellere til massene slik at de selvfinansierer seg gjennom en hel kunstnerkarriere. FrP til side - det er heldigvis et stort samepolitisk flertall for å styrke de samiske festivalene, sikre bedre arbeidsstipender og tilskudd til de samiske kunstnerne, forfatterne, artistene og teatrene våre. Film - som er et satsningsområde fremover - har en utrolig gjennomslagskraft og det i alle lag av befolkningen. Selv om det altså er stor enighet på Sametinget nå om at kulturfeltet må tilføres mer ressurser må selvsagt innholdssiden også være et element i diskusjoner omkring den samiske kulturpolitikken.

En velfungerende moderne samisk kultur- og kunstpolitikk forutsetter at ikke bare den samfunnsbyggende funksjonen er ivaretatt i kulturpolitisk sammenheng. Jeg mener at det samiske samfunnet virkelig trenger kunst og kulturuttrykk som gjør at vi føler oss provosert, at vi kanskje føler oss litt truet i vår egen forestillingsverden og ikke minst at kunsten også er en arena for samfunnskritikk. Er den gode samiske kunsten i skrivende stund for lojal i sitt samiske samfunnsbyggingsoppdrag? En kritisk og utfordrende god samisk kunst må utfordre oss i det samiske samfunnet internt, men også utfordre eksternt i forhold til storsamfunnet og verden forøvrig. Hvordan legger vi tilrette for dette? FrPs svar om at kun kommersielle og "folkelige" kunstnere har livets rett ville virkelig ha vært ille i forhold til det samiske samfunnet og demokratiutviklingen.

John Andreas Savio - en av våre fremste samiske kunstnere - levde og virket i en tid da samisk kunst og kultur ikke hadde særskilt gode rammevillkår. Likevel var hans kunst i en helt egen klasse. Savio hadde ikke særlig med pengemessig understøttelse i sine aktive år. Han oppfylte på mange vis den tragiske kunstnermyten, og døde både fattig på penger og relativt ung av tuberkolose. I sin levetid fikk han ikke nyte godt av å se at hans kunst appellerer til så mange. Hans kunst har likevel i ettertiden hatt stor betydning for mange og jeg tør påstå at kunsten hans har hatt betydning for samisk kunstutvikling som helhet. Den enkle utstillingen på Tromsø universitetsmuseum viser Savios skisser og noen av hans bilder. Jeg anbefaler en tur dit.

Selv om Savio levde og virket under enkle kår, så kan vi ikke forvente at vi får kunstnere og kulturutøvere i dag til å leve under fattigdomsgrensa for å levere oss kulturopplevelser for fremtiden. Vi må sørge for at de har levelige arbeidsvilkår, at det er arenaer for kunst- og kulturformidling og at det skjer nyutvikling innenfor kunst- og kulturfeltet. Om FrP vinner valgene - da må vi regne med at kunst- og kulturtilbudene blir deretter. Godt valg!

torsdag 2. juli 2009

Når regjeringspartiet knuser urfolksopposisjonen

Leste i avisa Nordlys den 29.06.09 at Det Norske Arbeiderparti skal "knuse" urfolksopposisjonen og NSR i sametingsvalg ved bruk av det enorme partiapparatet de har - og ikke minst de mange partimillionene de sitter med. Statssekretær Raimo Valle og parlamentarisk leder for AP på Sametinget Willy Ørnebakk er i alle fall klar i sin sak.

Det fremmes stadig påstander fra same AP og andre konkurrenters side om at NSR ikke gjør noe, at det vi holder på er så "fjernt". Dette er beviselig feilinformasjon. Norske Samers Riksforbund (NSR) har for eksempel etablert samiske barnehager på dugnadshånd siden den aller første samiske barnehagen ble startet opp i Tana av vår sameforening i 1979. Jeg våger påstanden at det ikke ville vært mange samiske barnehager i dette landet om det ikke var for den dugnadsviljen som NSRs tillitsvalgte har stått for sammen med engasjerte samiske foreldre gjennom tiden. Vi har gjennom sameforeningene og studieorganisasjonen SOL i over 40 år gitt og vi gir fortsatt uttallige språkkurs, koftekurs, luhkkakurs, duodjikurs, skallekurs og sjalfrynsingskurs. Vi har holdt og holder fortsatt 6. februarfeiringer landet omkring. Vi har kjempet frem rettighetsbestemmelser i opplæringsloven om rett til opplæring i og på samisk, fått endret barnehagelovgivningen og mye mer. Samiske festivaler ja - det stemmer - vi har etablert svært mange av dem også!

Veldig mange av de ildsjelene som er organisert og arbeider i NSR tar et ansvar for byggingen av de samiske samfunnene gjennom aktiv deltakelse, kulturelt entreprenørskap og som pådriver for større samfunnsendringer for å sikre samisk livsgrunnlag. At vi har vyer for same- og urfolkspolitikken som strekker seg lengre enn nesetippen er ikke negativt. Man må ha visjoner og ideer hvis man skal oppnå noe.

Det hadde derfor vært befriende å slippe å høre den sedvanlige feilinformasjonen om at NSR ikke er i kontakt med folket i løpet av valgkampen, en påstand som konkurrenter elsker å fremme selv om det rett og slett ikke stemmer. Dessverre ser vi at valgstrategien tydeligvis er den kjedelige samme gamle feilinformasjonen. Når sentralmakta i form av herrene Ørnebakk og Valle skryter av at de som representanter for regjeringspartiet i Norge skal "knuse" urfolksopposisjonen - gir det ikke akkurat positive assosiasjoner. NSR skal ikke bli "knust" av det norske regjeringspartiet i valgkamp, og heller ikke av andre norske partier med stort apparat og mye penger i ryggen.

Hva skal vi med et urfolksparlament hvis ikke samene selv organiserer seg og går til valg til parlamentet? Når de store norske partiene med alle sine ressurser har rykket inn på Sametinget - så vil det være veldig vanskelig å skille Sametinget fra et hvilket som helst norsk politisk organ. Jeg syns at det er skremmende å registrere hvor ofte de diametralt ulike syn på samepolitikken innad i de norske partiene kommer til uttrykk, hvor den samiske delen mener ett - mens sentralleddet og de andre lokallagene mener noe ganske annet. Vi har sett det i forhold til same AP om "selvbestemmelse", i minerallovsaken og i flere andre viktige saker. Om Sametinget fortsatt skal ha nødvendig legitimitet og gjennomslagskraft som urfolksparlament for fremtiden trenger vi alle at det er vitale og sterke samiske organisasjoner og partier som stiller til sametingsvalg, og at disse alternativer er representert på Sametinget.

Valget skal heldigvis avgjøres av de samiske velgerne. Jeg tror fullt og helt at velgerne gjennomskuer feilinformasjon som spres på denne måten. Vi har vår fulle og hele oppmerksomhet rettet mot sametingsvalget, og vi har all vår innsats rettet mot samisk samfunnsbygging og same- og urfolkspolitikken forøvrig. At NSR har stor gjennomføringsevne - har vi vist gjennom 40 år som selvstendig samisk hovedorganisasjon og ikke minst gjennom 17 år i posisjon på Sametinget. Akkurat det skal vi også fortsatt vise fremover.

Stem derfor NSR til sametingsvalget!