onsdag 7. juli 2010

Helse må prioriteres

NRK sámi radio melder at samisktalende samekvinner blir syke av diskrimineringen de opplever, særlig utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. I publikasjonen "Samiske tall forteller II" er det offentliggjort data som peker i retning av at samisktalende pasienter oppgir at de er mer misfornøyd med helsetjenestene enn andre. Tidligere hørte vi at samiske slagpasienter måtte bruke kroppsspråk for å bli forstått. Det er bare noen av historiene vi har fra samiske pasienters møte med helsevesenet.

Med rette foregår det stadig debatter om sykehusstrukuren, kvalitet på fødestuer og sentralisering av fødetilbudet - og ikke minst den store samhandlingsreformen. I forhold til sistnevnte må jeg si at jeg syns avisa Ságát sin lederartikkel om temaet bærer preg av en viss sammenblanding. Det blir neppe et tryggere eller bedre fødetilbud eller akutttjenester av samhandlingsreformen i seg selv. En argumentasjon om at vi ikke skal binde opp midler til lokalsykehus - men vente på samhandlingsreformen - blir en smule merkelig når vi vet at det skal investeres for rundt 2,5 milliarder i forhold til sykehusene i Finnmark. Jeg fremmet derfor forslag om sak på forrige plenum om at Sametinget skulle ta opp sykehusstrukturen for å nå målet om "et helhetlig og likeverdig helse- og sosialtilbud til det samiske folk, på linje med den øvrige befolkningen" (et hovedmål for Sametingets helse- og sosialsatsning som fortsatt gjelder, fra da NSR ledet sametingsrådet).

Når tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen presenterte samhandlingsreformen på en folkelig vekkelsesreise, blant annet i Alta, var et av hans budskap blant annet at det er langt dyrere å ha liggedøgn på sykehuset, og billigere å sende pasientene tilbake til kommunehelsetjenesten. Vi vet fra før at finansieringssystemet i helsesektoren kan bidra til at pasienter blir kasteballer mellom sykehusene og kommunalt helsevesen. I lys av det, og daværende ministers entusiastiske sparefunn, så skjønner jeg godt de som hevder at samhandlingsreformen er enda en stor fordekt spare- og effektiviseringsreform. En ting er jeg enig med både posisjonspolitiker Ronny Wilhelmsen (AP) og Ságát om - og det er at vi burde diskutere samhandlingsreformen, også på Sametinget, men så langt har vi dessverre ikke sett noe til den saken eller andre helsepolitiske saker i komiteen eller i plenum.

Det er uholdbart at samisktalende kvinner ikke får et helsetilbud som er tilpasset godt nok, og det er uakseptabelt at strukturell skjevhet fører til at noen pasientgrupper kommer dårligere ut. Kommunikasjon, kompetanse og tillit er avgjørende for det helsetilbudet som den enkelte pasienten opplever. Rapporterte problemer med både tolkingen, bestilling av pasientreiser og nødmeldetjenesten for samiske brukere må ordnes opp i. Et likeverdig helsetilbud krever at det må finnes grunnleggende kompetanse i og om samiske forhold og språkkunnskaper i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og det har NSR tatt til orde for ved utallige anledninger.

Sametinget må nå sikre at sentrale myndigheter setter samisk helse på plakaten igjen. Videre må det jobbes mot høgere utdanningsinstitusjoner gjennom at det gis relevante videre- og etterutdanningstilbud for helsepersonell. Fra Sametingets side må det gis tydelig uttrykk for våre forventninger til høgere utdanningsinstitusjoner når det gjelder det samiske innholdet i profesjonsutdanningene slik at denne kompetansen er med fra begynnelsen hos nye helsearbeidere.

Ett konkret tiltak er for eksempel at vi trenger samisk sykepleierutdanning slik vi hadde tidligere. Samisk sykepleieutdanning bør gis gjennom et samarbeid mellom Samisk Høgskole og andre høgere utdanningsinstitusjoner og en slik utdanning bør iverksettes i flere av de samiske områdene. Vi må sørge for å bygge på de helsefaglige kompetansemiljøene vi har både i sørsamisk område, lulesamisk og nordsamisk område.

Heldigvis er samisk helsepolitikk en av hovedsakene på landsmøtet til Norske Samers Riksforbund (NSR) den 3.-5.september i Narvik. Regner med at det blir gode debatter og spennende fremtidsrettet resultat av de politiske forhandlingene som landsmøtet skal til med.

Kom gjerne med innspill til saken om du brenner for noe:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!