onsdag 19. oktober 2011

Vi må sikre den samiske dimensjonen i barnevernsløftet!

Disse siste to dagene har jeg vært på konferansen "Et barnevern til det beste for samiske barn" som vi har hatt her i Alta. Konferansen var både tankevekkende og lærerik. Hovedfokuset var på barnevernsarbeidet og behovene og rettighetene som de samiske barn og unge har. Det er et fokus som vi må holde fast på, fordi de barn og unge som er i kontakt med barnevernet er utsatt og sårbare.

En refleksjon jeg satt med var at det skjer mye bra og positivt i forhold til utviklingsarbeid og faglig innsats på flere nivåer når det gjelder dette temaet. Jeg vil fremheve at det arbeidet som har skjedd, blant annet på Høgskolen i Finnmark når det gjelder utdanningene som sosionom og barnevernspedagog i 25 år nå, har vært et veldig viktig arbeid. Det er stort behov for samiske barnevernsarbeidere og sosionomer, og det er viktig at man fortsatt arbeider med å sikre denne kompetansen. Så gledet det meg ekstra at rektoren ved Høgskolen i Finnmark Sveinung Eikeland gikk langt i å love en masterutdanning i sosialt arbeid med samisk språk som et satsningsområde.

Jeg må også berømme forskerne Merete Saus og Else Boine som arbeider ved RKBU (Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge - Nord) for det pionerarbeidet de har stått i bresjen for. I mange år har de jobbet for å sikre enda mer kunnskap om samiske barn og unge samt de tilpasninger som må skje for at disse skal få et best mulig tilbud under krevende omstendigheter.

Et annet område jeg ønsker å fremheve som veldig bra, er Bufetats arbeid hvor de har etablert kompetansesenter for den samiske befolkningen, lokalisert ved familievernskontoret i Karasjok. Der arbeider også en virkelig ressursperson i forhold til temaene, Eilif Nordvang også. Nordvang minnet klokelig om at vi må holde fokus på innsatsen som kan gjøres FØR det blir nødvendig med omsorgsovertakelse i det hele tatt. Og det har han helt rett i.

På SANKS har det skjedd masse banebrytende arbeid, og forsker Cecilie Jávo holdt et spennende innlegg om kultur, oppdragelse og adferdsproblemer. Hun er også en riktig samisk fagpioner. Vi fikk også høre om det forebyggende perspektivet fra familiebehandlingsenheten ved SANKS.

Det skjer veldig mye innenfor feltet for tiden. Barnevernpanelet har akkurat levert sin rapport hvor det blant annet fremkommer at panelet har noen gode forslag:
1. Barnevernpanelet vil at alle barn på norsk jord skal sikres likt rettsvern og en kompetent        barnevernstjeneste uavhengig av bosted.
2. Det blir utarbeidet forskrifter som sørger for at det er en tydelig kommunisert forpliktelse mellom lov og konvensjon, slik at praksisfeltet faktisk lever opp til det konvensjonen sier.
3. Sametinget, som er et parlamentarisk folkevalgt organ med konsultasjonsavtaler med departementene, konsulteres om eventuelle endringer i Barnevernloven, nødvendig utarbeiding av nye forskrifter eller endring av eksisterende forskrifter for at samiske barn og andre minoritetsbarn får et kulturelt treffsikkert barnevern.
4. Representanter for ulike etniske minoriteter i Norge konsulteres og trekkes inn som høringsinstanser i forbindelse med eventuelle endringer i Barnevernloven og ved utarbeiding av nye forskrifter som sikrer at deres kulturelle, språklige og religiøse tilhørigheter blir tatt hensyn til.
5. Barnevernet må forpliktes til kultursensitive praksiser; herunder å tilpasse tiltak barnets kulturelle tilhørighet og å sørge for tolk der dette er nødvendig.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) har også varslet et Barnevernløft. Det er viktig, og for å sikre at Sametinget prioriterer denne saken, ønsker jeg at det samiske innholdet i Barnevernløftet blir behandlet av Sametingets plenum. Det er viktig at vi samepolitikere får anledning til å gi innhold til løftet for å sikre at vi dekker brede felter av de behov som samiske barn og unge har.

Det er noen områder som jeg mener er viktige fremover:
- vi arbeider for å rekruttere flere samiske fosterhjem i alle områder
- ordningen med Barnehus sikres et samisk innhold
- avklaringer av ansvarsforhold når det gjelder Bufetats arbeid med samiske barn, unge og familier - har region Nord et regionalt eller et nasjonalt ansvar?
- sikre samisk innhold og språk i barnevernsfaglige og sosialfaglige utdanninger
- mer utviklingsarbeid når det gjelder metoder, praksiser og tiltak for samiske barn og unge
- at kommunale barnevernstjenester rustes opp
- at det forskes enda mer i forhold til kvantitative områder - og langtidsforsking hva angår konsekvenser for samiske barn og unge som har vært fulgt opp av barnevernet
- sikre samisk kompetanse i barnevernsnemnder og i forhold til sakkyndige i slike saker

Avslutningsvis skal jeg si at Sametingets jurist Ingeborg Larssen gjorde en flott innsats på konferansen i forhold til et tema det var tydelig at hennes hjerte brant for. Hun tok opp og klargjorde samiske barns selvstendige rettigheter i forhold til samisk språk og kultur når de er på sitt svakeste: nemlig når de trenger omsorg fordi det svikter rundt dem. Det tror jeg mange la godt merke til i salen.

Skulle ønske denne saken ble like godt besøkt som den forrige bloggsaken jeg skrev. Det tror jeg dessverre ikke, men det hadde kanskje gjort veldig mye mer forskjell for mange om fokuset hadde vært like stort på dette området som på visse andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!