fredag 25. november 2011

Ikke ta skolene våre!

I Porsanger kommune foregår den lokale årlige budsjett-øvelsen. Det er nok lite lystelig sett fra et kommunalpolitisk ståsted. Likevel syns jeg det er meget alvorlig at kommunen igjen vurderer å legge ned både Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter og Børselv oppvekstsenter hvor det er mest kvenske, men også noen samiske elever.

Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen på Sametinget har vært på besøk hos disse to skolene nylig i forbindelse med behandlingen av Sametingets opplæringsmelding . Jeg reflekterte mye i løpet av denne reisen, og særlig fordi vi så og erfarte at begge disse skolene er så sentrale i forhold til ivaretakelsen av både samisk og kvensk kultur i kommunen.

La meg starte med Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Der fikk vi treffe engasjerte lærere som har stått på over lang tid med å revitalisere samisk språk, og det å ta vare på og å støtte opp om sjøsamisk kultur. Etter min mening er disse lærerne ekte hverdagshelter. Og vi traff elever som var flinke, ansvarsfulle og veldig trygge på sin egen identitet. Det var godt å komme dit, og veldig godt å oppleve et miljø der det sjøsamiske var så naturlig ivaretatt.

I Børselv fikk vi se en godt drevet skole hvor det er et flertall av kvenske elever. Vi traff skolelederen som tok veldig godt imot oss. Veggene var fulle av spennende elevarbeider, og det var også en skole hvor man hadde satset på skolemåltidet - noe vi husker at ble lovet av regjeringspartier før forrige stortingsvalg, men som denne skolen hadde greid å virkeliggjøre, selv med trange budsjetter.

Vi, sametingspolitikere, fikk virkelig kjenne på de lange avstandene som små barn helt ned i førsteklasse skal måtte reise hver dag til og fra skolen hvis kommunen virkelig legger ned disse skolene fordi de må spare penger.

Og det bringer meg over på sametingsrepresentanten fra Høyre, Knut Roger Hanssen. Hanssen er nå nyvalgt ordfører i kommunen - og det er han og hans flertall som kommer til å avgjøre budsjettforslaget som rådmannen har lagt frem. Det betyr at hans to politikerroller - på den ene siden sametingsrepresentant - på den andre siden ordfører - må forenes i en tanke og samme gjerning.

Dessverre er jeg usikker på om akkurat det er særskilt vanskelig for Hanssen. Kanskje skal man være glad for at politikere er konsekvente, men jeg håper faktisk fortsatt på at samepolitikeren i ham vinner frem med fornuft om hva som her er rett å gjøre, selv om det er slik at kommunens pengekasse er tom i Porsanger. Han burde ha gjort flere gode allianser med andre politiske miljøer i kampen for den flerkulturelle bygda si. Ikke minst for å berge skolene, siden det også foregår hard omstilling som følge av at forsvaret fortsatt bygges kraftig ned i Porsanger.

Foreldrerepresentanter fra disse to skolemiljøene har virkelig stått på for å forsøke å berge hjertet i bygda si, skolen. De er slitne av å ha kjempet denne kampen mange ganger før. Den sjøsamiske kulturen er under stort press, og har vært dette over lang tid. Saken om kystfiskeutvalget har heller ikke snudd denne situasjonen, og det er helt sant at Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter er en viktig kjerne for sjøsamisk kulturs fremtid.  Foreldrene har iherdig tatt opp denne saken lokalt, til Sametinget og til nasjonale myndigheter og politisk nivå. De har blitt møtt med skuldertrekk hele veien sier de.

Saken om det kommunale selvstyret og bygdeskolenes nedbyggingstakt har vært på tapeten lenge. For meg som er politiker på Sametinget føles det som om man raser hodet inn i steinveggen som heter kommunalt selvstyre. Det kan vi likevel ikke la oss stoppe av. Jeg føler stort ansvar ovenfor de kommunale skolene det her er snakk om.

Det er viktig at Sametinget stiller opp for disse lokalsamfunnene, det handler om legitimitet og hva vi som parlament bør og skal være opptatt av. Neste uke når vi treffes i Karasjok til komite- og plenumsmøter vet jeg at det er mange som følger forhandlingene våre.

De tror på at Sametinget faktisk kan gjøre en forskjell, også når det er snakk om at skolene trues av nedleggelse.

søndag 20. november 2011

Brennpunkt og programmet Førsteretten

Denne uken viste NRK brennpunktprogrammet "Førsteretten". I den sammenheng ønsker jeg å komme med noen kommentarer.

1. Finnmarkskommisjonen har følgende mandat: Finnmarkskommisjonen skal på grunnlag av gjeldende rett kartlegge innholdet i og omfanget av gruppers og enkeltpersoners eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i Finnmark. Det innebærer at kommisjonen skal kartlegge både nordmenns, sjøsamers, reindriftssamers og andre gruppers eksisterende rettigheter. Det skal ikke konstrueres "nye" rettigheter og kartleggingen skal heller ikke ta utgangspunkt i noens DNA-profil. Slike utmarkskommisjoner har forøvrig virket i både Troms og Nordland tidligere.

2. Sjøsamer er likeverdige alle andre samer og alle andre mennesker. Det skal sies at sjøsamene har opplevd hardere fornorsking, mer systematisk rettighetsfrarøving og sist men ikke minst så har Sametinget sviktet sjøsamene fullstendig i forhold til Kystfiskeutvalgets forslag. Dette beklager jeg sterkt, og jeg skulle ønske at Sametinget hadde sikret at sjøsamenes historiske rett til fiske ble anerkjent.

3. Kvenene er samenes broderfolk, og det er regjeringen som har utformet den politikk som føres ovenfor kvenene. Sametinget har ikke besluttet hvilken status kvenene som folk har, og vi samer burde vite bedre enn mange andre hvor viktig språk og kultur er for folk. I mange saker burde og kunne vi med stor fordel gjort felles arbeid. Det er synd at Sametinget ikke fremstår som en støttespiller for kvenenes arbeid for å ivareta sitt språk og sin kultur.

4. Etter min kunnskap har ikke Sametinget utarbeidet noen overordnet prinsipiell holdning til DNA-basert forsking. Det er mye som skjer på feltet i dag, og Sametinget må fokusere på de prosesser som er knyttet til arbeidet med ny bioteknologilovgivning. DNA-basert forsking er hovedsaklig interessant i medisinsk sammenheng, selv om det sikkert kan ha stor interesse i forhold til arkeologi og historie også. Derfor imøteser jeg gjerne en sak med dette som utgangspunkt til Sametingets plenum. 


5. Det stilles ingen krav om "riktig" DNA-profil for å skrive seg inn i sametingets valgmanntall. Det som kreves er en språklig tilknytning i form av at du, dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre må ha hatt samisk som hjemmespråk. Det andre kriteriet er jfr. loven at du selv erklærer at du oppfatter deg som en same. 


6. Det er ikke sant at Sametinget konsekvent nekter forsking på blant annet de skoltesamiske levningene som ble gjenbegravet i Neiden tidligere i år. Disse levningene var for det første røvet ut av gravene, og lå i universitetsmagasinet tilgjengelig for allverdens forsking i 100 år. Ingen kan klage på at ikke forskingsinteressene har vært ivaretatt i denne sak. Gjenbegravingen var en viktig sak, og berører et felt som handler om etikk og moral. Det er tatt prøver av alle de 94 som ble gjenbegravet, slik at forskingsformål fortsatt kan ivaretas for de gode forskingsprosjektene. Det er ingen forskingsprosjekter som har søkt om tilgang til dette materialet foreløpig. Man må påpeke at raseforsking har foregått på samer i lang tid. Disse forskingserfaringene har muligens hatt sin skadevirkning i forhold til å se nytten eller behovet for forsking. Sametinget har en viktig jobb å gjøre ved å etablere nasjonale urfolksstandarder for forskingsprosjekter. 


7. Når det gjelder næringskonflikter eller rettighetskonflikter i det norske samfunnet, så ville ingen ha tenkt tanken at DNA skulle ha noe som helst med det å gjøre. Hvilken relevans har det i forhold til Finnmarkskommisjonens arbeid? Dette er en gedigen feilaktig slutning å trekke frem DNA i en sånn sammenheng. Språk og kultur trenger ikke ha med DNA å gjøre. 


Programmet reiste mange spørsmål, men var skjemmet av en uryddig tilnærming til det som må anses for folkeopplysningsdelen. Man hadde ikke gjort det nødvendige grunnarbeid med å presentere mange av disse sakene på et korrekt grunnlag. Dette skjemmet ellers et program som lett hadde kunnet blitt stående som "samepolitisk ABC". Med det mener jeg at enhver samepolitiker bør kunne svare godt på spørsmålene som programmet reiser. Dessverre var det også eksempel på samiske talspersoner i programmet som etter min mening strøk i den samepolitiske ABC eksamenen. 

Det er kanskje det aller mest problematiske i kjølvannet av programmet.